Poison Sumac

Toxicodendron vernix
Washtenaw County, June 21, 2009
Washtenaw County, June 21, 2009
Washtenaw County, June 21, 2009
Washtenaw County, June 21, 2009
Washtenaw County, June 21, 2009