Prairie Ladies'-Tresses

Spiranthes magnicamporum
Washtenaw County, September 15, 2011
Washtenaw County, September 15, 2011
Washtenaw County, September 15, 2011
Washtenaw County, September 15, 2011
Washtenaw County, September 15, 2011
Washtenaw County, September 15, 2011
Washtenaw County, September 15, 2011
Washtenaw County, September 15, 2011
Washtenaw County, September 15, 2011
Washtenaw County, September 15, 2011
Washtenaw County, September 15, 2011